Istorija

AFGANISTANO KARO DALYVIŲ ASOCIACIJOS
PROGRAMA
(2009 – 2011 metams)

 

Afganistano karo dalyvių asociacija, atsižvelgdama į tai, kad esamos respublikinės Afganistano karo veteranų ir kitų karinių konfliktų dalyvių asociacijos veikla sprendžiant Lietuvos Afganistano karo veteranų judėjimo ir, konkrečiai, Afganistano karo dalyvių problemas yra nepakankama: per daugiau kaip 6 metus nesugebėjo ne tik įgyvendinti, bet ir parengti nė vieno projekto bei žinodama, kad visus didžiausius ir Afganistano karo veteranams reikšmingiausius darbus lig šiol nuveikė tik atskirų miestų ir rajonų Afganistano karo veteranų organizacijos savo rizika ir pastangomis, priima šią savo veiklos programą artimiausiems 2 metams (2009 – 2011 metams).

Pagrindinis šios programos tikslas – Afganistano karo dalyvis.

Afganistano karo dalyvių asociacija visą savo veiklą bandys sukoncentruoti į keletą krypčių: teisinis darbas, socialinė reabilitacija, pagalba karo dalyviams, realistiško požiūrio į karą formavimas.

1. Teisinis darbas.

Pagrindinis uždavinys – Karo dalyvio teisinis statusas: pasiruošti ir padėti pagrindus Karo dalyvio statuso įstatymui priėmimui. Šiai dienai, Afganistano karo dalyviams suteiktas nukentėjusiojo nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinis statusas neapima visų Afganistano karo veteranų (nesuteikiamas pasienio daliniuose tarnavusiems, tarnavusiems profesionalios kariuomenės gretose, po karo dirbusiems komunistų partijos struktūrose). Šiam tikslui pasiekti būtina susipažinti su Europos šalių, kuriose toks statusas jau yra, teisine baze (įstatymais, su jais susijusiais poįstatyminiais teisės aktais). Tai leis pasiruošti ir kvalifikuotai bei svariai kreiptis į LR Seimą dėl Karo dalyvio įstatymo priėmimo.

Teisinė pagalba Afganistano karo dalyviams. Surasti kvalifikuotą teisininką, į kurį Afganistano karo veteranai galėtų kreiptis konsultacijos, norėdami išspręsti savo asmenines teisinės problemas. Tai apimtų konsultacijas, reikiamų dokumentų parengimą teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms, atstovavimą teismuose.

Nišų įstatymuose, reglamentuojančiuose svarbius žmogaus gyvenimo aspektus, paieška ir siekis į šiuos įstatymus įtraukti Afganistano karo veteranus.

 

2. Socialinė reabilitacija.

Tai visų pirma sanatorinis gydymas. Asociacija savo veiklą šioje kryptyje koncentruos į šiam tikslui skirtų piniginių lėšų kaupimą ir programų – projektų, suteikiančių galimybę gauti lėšų sanatoriniam gydymui, rašymą. Būtina šiam tikslui sukurti metinį bent 20 tūkst. litų fondą ir pagalbos reikalingam asociacijos nariui (vienam ar su šeimos nariais) suteikti iš jo 1000 litų pagal paties pasirinktas sveikatingumo programas gydytis sanatorijoje. Tai būtų gera prevencinė sveikatos priemonė.

Sanatorinio gydymosi klausimai turi būti svarbiausi ir palaikant santykius su Rusijos ir kitų NVS šalių Afganistano karo veteranų organizacijomis.

3. Pagalba karo dalyviams.

Būtina pasiekti, kad, be moralinės paramos, asociacijos sąskaitoje visada būtų pinigų sunkiai sergančiam ar kitoje beviltiškoje padėtyje atsidūrusiam karo dalyviui padėti.

Asociacija vykdys ir rems savo narių iniciatyvas ir išliekamąją vertę turinčius ir Afganistano karo dalyviams svarbius darbus. Šiam tikslui asociacija kaups reikalingas lėšas, rašys, padės ar tarpininkaus (pagal aplinkybes) rengiant projektus. Rekomenduos ir patars pasirenkant tinkamiausią fondą.

Siekiant padėti surasti savo tarnybos draugus, siekiant, kad mus lengviau galėtų surasti mūsų likimo draugai iš kitų valstybių, būtina sukurti Afganistano karo dalyvių registrą. Registro buvimas ne tik leistų tinkamai funkcionuoti interneto Paieškos puslapiui bet ir suteiktų vertingos informacijos rengiant projektus finansinei ir kitai paramai gauti.

4. Realistiško požiūrio į karą formavimas.

Rinkti ir padėti išleisti Afganistano karo veteranų atsiminimus (žurnalisto Mindaugo Peleckio iniciatyvą).

Skatinti Afganistano karo veteranus rašyti, remti leidybą, populiarinti realistišką požiūrį į karą.

Atminimo lentomis ir kitomis priemonėmis įamžinti su Afganistano karo ir jo dalyviais susijusias vietas.

Sukurti asociacijos internetinį puslapį. Padaryti jį informatyvų, lengvai valdomą ir prieinamą visiems asociacijos nariams. Internetiniame puslapyje turi būti sukaupta visa prieinama Afganistano karą liečianti informacija.

Asociacija rengs ir skatins savo narius rašyti programas-projektus. Tai viena iš pagrindinių asociacijos tikslų ir veiklos programos įgyvendinimo priemonių.

Asociacija dės pastangas, kad susiformuotų draugiški ir konstruktyvūs santykiai su kitomis visuomenės grupėmis, valstybės valdžios institucijomis, Rusijos ir kitų valstybių Afganistano karo veteranų organizacijomis. Tačiau šių santykių pagrindai turi būti pragmatiški – naudingi Lietuvos Afganistano karo dalyviams.

Visi atliekami asociacijos darbai turi būti paskirti Lietuvos Afganistano karo veteranų padėčiai gerinti.

 

Patvirtinta Afganistano karo dalyvių asociacijos steigiamojoje konferencijoje 2009 m. sausio 17 d.

Afganistano karo dalyvių asociacija

Pirmininkas Vytas Lukšys